طرح اوليه در قالب ايده شفاهى، نقشه، نمونه و يا طرح هاى بهبود قطعات قديمى