ساخت قالب و توليد نمونه اوليه و تست هاى مونتاژى و كيفى قطعه
تهيه مدارك استاندارد سازى و اخذ تاييديه سرى صفر توليد